Všeobecné smluvní podmínky   a GDPR

Sportovní a pohybové centrum

ROK S POHYBEM

GDPR

Prohlášení: Nejsem si vědom(a) žádných zdravotních ani jiných omezení u výše přihlášeného dítěte, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během kurzu. Prohlašuji, že vždy před vysláním dítěte na kurz zhodnotím jeho momentální zdravotní stav a v případě zdravotní nezpůsobilosti dítě na kurz nevyšlu. Prohlašuji, že dítě je vybaveno předepsanou lyžařskou výstrojí, výzbrojí a lyžařská výstroj, výzbroj je v dobrém technickém stavu. Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s provozním řádem lyžařské školy, viz. www.rokspohybem.cz, budu respektovat pokyny lyžařských instruktorů a že bude dítě používat poskytnuté bezpečnostní vybavení. Souhlasím se všeobecnými smluvními podmínkami pro pořádání akcí sportovního a pohybového centra Rok s pohybem, viz.www.rokspohybem.cz.

Souhlasím s účastí dítěte na kurzu lyžování. Případné informace o potřebě léků nebo jiné důležité informace jsem uvedl(a) výše ve sdělení rodičů a předem konzultoval(a) se zástupcem lyžařské školy.

Komunikace s lyžařskou školou a rodičem bude probíhat e-mailem (případně telefonicky).

Souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů:

Souhlas pro Sportovní pohybové centrum Rok s pohybem, jakožto správci osobních údajů, ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů uvedených v této přihlášce uděluje dobrovolně zákonný zástupce dítěte dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, dle zák.č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci kurzu lyžování.

,,Zmocňuji tímto Sportovní pohybové centrum Rok s pohybem ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. Souhlasím rovněž s použitím fotografií a videí z kurzu na materiálech Sportovního pohybového centra.


Všeobecné smluvní podmínky

I. Vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem tvořeným subjekty Rok s pohybem,z.s., IČ: 26547112, Dora,z.s., IČ: 22870113, Activities4You,z.s., 27048373, Activities4You, s.r.o., IČ: 03914194, BRUBYS,z.s., IČ:08692815, VARDOR,z.s., IČ:08683913, vzniká na základě zákazníkem podepsané přihlášky, vyplněním elektronické přihlášky nebo smlouvy a úhrady plné ceny, případně zálohy. Tímto okamžikem dojde k uzavření smlouvy, podle které se sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zavazuje poskytnout služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Nezletilé účastníky přihlašují jejich rodiče nebo jejich zákonní zástupci.

II. Ceny

1. Ceny akcí pořádaných sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem jsou cenami smluvními, jež vycházejí z cenové nabídky jednotlivých služeb. V případě věkové slevy znamená například, že dítě do 15 let nesmí v průběhu akce dovršit 15. narozenin, obdobně jiný věk.

2. Případné slevy vyhlášené sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem po datu podpisu přihlášky zákazníkem nezakládají právo zákazníka na slevu z uvedené ceny.

III. Platební podmínky

1. Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

2. Zákazník je povinen zaplatit zálohu a doplatek nebo plnou cenu ve výši dle pokynů uvedených v nabídce konkrétní akce. V případě nedodržení termínu úhrady je sportovní a pohybové centrum oprávněno od smlouvy odstoupit s tím, že zákazník je povinen zaplatit sportovnímu a pohybovému centrum Rok s pohybem odstupné (stornopoplatky).

3. Platba se provádí převodním příkazem na účet. Číslo účtu je uvedeno v pokynech pro příslušnou akci.

4. Uhrazením zálohy, plné ceny souhlasí účastník akce se všeobecnými smluvními podmínkami.

IV. Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník/účastník akce má právo na řádné a včasné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb.

2. Zákazník/účastník akce má právo být seznámen s případnými změnami programu akce, rozsahu služeb a ceny.

3. Zákazník/účastník akce má právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy v souladu s podmínkami v bodu VI. těchto podmínek.

4. Zákazník/účastník akce má právo na reklamaci a její vyřízení podle bodu IX. těchto podmínek.

5. Zákazník/účastník akce má právo na ochranu osobních dat a informací, které jsou uvedené ve smlouvě/přihlášce a v dalších listinách, před nepovolanými osobami v souladu s platnými zákony.

6. Zákazník/účastník akce je povinen řídit se pokyny instruktorů/osob určených sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem a dodržovat stanovený program, dodržovat právní předpisy platné v navštívené zemi, resp. v místě a objektu. V případě porušení právních a bezpečnostních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu akce je sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem oprávněno zákazníka/účastníka z akce vyloučit, přičemž tento ztrácí nárok na další služby, stejně tak jako nárok na úhradu služeb dosud nevyužitých.

7. Zákazník/účastník akce je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit či poškodit zdraví a majetek ostatních zákazníků/účastníků, dodavatelů služeb či sportovního a pohybového centra Rok s pohybem či je jinak omezovalo.

8. Zákazník/účastník akce je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpá služby zajištěné dle smlouvy.

V. Změny a zrušení sjednaných služeb

1. Je-li sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem nuceno z objektivních důvodů před zahájením akce změnit podmínky smlouvy, může zákazníkovi navrhnout změnu smlouvy nebo akci zrušit. Příslušný návrh změny (včetně uvedení nové ceny maximálně navýšené o 30%) či zrušení akce oznámí sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

2. Pokud zákazník neodstoupí (písemně nebo emailem) od smlouvy ve lhůtě 7 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, má se za to, že se změnou souhlasí.

3. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny akce, je zákazník povinen doplatit rozdíl v ceně do 7 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, jinak má sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem právo od smlouvy odstoupit a žádat odstupné.

4. Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem má právo zrušit akci, jestliže před jejím zahájením nebude dosaženo minimálního počtu účastníků/zákazníků, kterým je podmíněna realizace akce. Dále může sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zrušit nebo přerušit akci v důsledku neodvratitelné události, které nemohlo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež lze na sportovním a pohybovém centru Rok s pohybem rozumně požadovat (např. nepříznivé klimatické nebo povětrnostní podmínky). O zrušení nebo přerušení akce rozhoduje sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem.

5. Zákazník může písemně oznámit sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem, že se místo něho akce zúčastní jiná osoba s tím, že v oznámení je současně uvedeno prohlášení nového zákazníka s podpisem, že souhlasí se smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na dané akci. Původní a nový zákazník společně a nerozlučně odpovídají za zaplacení ceny akce a nákladů, které občanskému sdružení vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka.

6. Veškeré změny oznamuje zákazník sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem výhradně písemně, případně e-mailem.

VI. Odstoupení od smlouvy, odstupné (stornopoplatky) a další ustanovení

1. Zákazník může kdykoliv před zahájením akce od smlouvy odstoupit (stornovat akci). Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bylo sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem doručeno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy či dnem, kdy bylo takové odstoupení sepsáno přímo v kanceláři sportovního a pohybového centra Rok s pohybem. Zákazník je poté povinen zaplatit sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem odstupné (stornopoplatky), jehož splatnost nastává ihned. Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem odstupné odečte od částky, kterou obdrželo od zákazníka na úhradu ceny akce podle zrušené smlouvy a zbytek zákazníkovi vrátí. Pro určení výše stornopoplatků a vratek je rozhodující prokazatelné datum doručení sdělení o zrušení kurzu.

2. Výše odstupného je odvislá od délky časového období před zahájením akce a je následující:

45 dnů - 4 dny před zahájením akce...................................... 20 % z ceny akce

3 dny a méně před zahájení akce......................................... 100 % z ceny akce

VII. Tuzemské kurzy lyžování a snowboardingu pro mateřské školy a základní školy, skupinová forma výuky

1. Zákazník, účastník kurzu, je povinen mít uhrazené celé kurzovné do 30.listopadu.

2. V případě absence v kurzu, skupinová forma výuky, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení peněz. Lekce zameškané z důvodu nemoci je možné nahradit v rámci kurzů v jiné dny s jinou skupinou, školou, nejpozději do 10 dnů po uzdravení. Nemoc je nutné doložit potvrzením od lékaře na email: nahrady@rokspohybem.cz. Jestliže nebude náhrada doložena lékařským potvrzením, nebude dítě zařazeno do náhradní lekce! Termín náhrady je nutné dohodnout nejméně 3 pracovní dny předem. Je nutné uvést příjmení a jméno dítěte, MŠ, ZŠ kterou dítě navštěvuje, místo, kde dítě nastoupí k náhradní lekci. Lyžařská škola schválí a e-mailem potvrdí termín. Náhrady nelze vybírat dopředu. Po ukončení kurzů nelze náhrady za neuskutečněné lekce poskytnout a tyto bez náhrady propadají.

3. V případě předčasného ukončení kurzu v důsledku neodvratitelné události, které nemohlo sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež lze na sportovním a pohybovém centru Rok s pohybem rozumně požadovat (např. nepříznivé klimatické nebo povětrnostní podmínky), bude vráceno účastníkům kurzu 75% z částky odpovídající zrušeným lekcím. Zrušení, ukončení kurzu musí zákonný zástupce dítěte oznámit písemně nebo e-mailem. Kurz se ruší dnem doručení doručení písemného oznámení o ukončení kurzu. Vyúčtování případného vracení kurzovného nebo jeho části proběhne až po skončení všech kurzů, a to nejpozději do 45 dnů po ukončení posledního kurzu.

4. Storna, náhrady a další ujednání pro kurzy lyžování a snowboardingu, skupinová forma výuky

Neúčast na lekci

1. Neúčast na lekci doložená lékařským potvrzením:

1.1. náhradní lekce - nutné předem rezervovat on line přes rezervační systém uvedený na www.rokspohybem.cz

1.2. nelze-li už náhradu realizovat pro ukončení kurzů (datum ukončení nemoci je po poslední lekci posledního kurzu):

1.2.1. storno 50% z neabsolvovaných lekcí nebo

1.2.2. storno 20% z neabsolvovaných lekcí, zůstatek se převede na individuální výuku.

2. Neúčast na lekci není doložená lékařským potvrzením:

1. nárok na náhradní lekci zaniká

Zrušení kurzu

1. Zrušení kurzu na základě lékařského potvrzení (dlouhotrvající nemoc trvající déle, než je termín ukončení poslední lekce kurzovní výuky):

1.1. storno 15% z neabsolvovaných lekcí

2. bez lékařského potvrzení:

2.1. po absolvované 1.lekci:

2.1.1. storno 20% ze zrušených lekcí a převod zůstatku (80%) na individuální výuku. V případě nevyužití nabídky na individuální výuku kurzovné propadá

2.2. v průběhu kurzu (po 2.lekci a později):

2.2.1. storno 100% ze zrušených lekcí nebo

2.2.2. storno 20% ze zrušených lekcí a převod zůstatku (80%) na individuální výuku.

V případě nevyužití nabídky na individuální výuku kurzovné propadá

O případné vrácení části kurzovného dle výše uvedených podmínek musí účastník, nebo zákonný zástupce požádat (písemně nebo e-mailem) s doložením požadovaných potvrzení dle výše uvedených podmínek. Veškeré vratky kurzovného budou připsány zákazníkovi na účet do 45 dnů po skončení všech kurzů sportovního a pohybového centra.

VIII. Odpovědnost

1. Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem neodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi, kterou nezavinilo sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem ani jiní dodavatelé služeb poskytovaných v rámci akce a tuto způsobil zákazník sám, nebo třetí osoba, která není spojena s poskytováním akce (např.: poškození vybavení účastníka apod.)

2. S odkazem na ustanovení § 881 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen NOZ), sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem prohlašuje, že přebírá plnou zodpovědnost za bezpečnost a zdraví nezletilých účastníků kurzů v rozsahu ustanovení § 31 NOZ, a to od okamžiku převzetí nezletilého na předem určeném místě, až do jeho předání zpět pověřené osobě na určeném místě po ukončení akce. Tím odpovědnost sportovního a pohybového centra Rok s pohybem za nezletilé účastníky kurzu lyžování končí.

3. Rodiče nebo zákonní zástupci dětí, účastníků kurzu lyžování, akceptují tu skutečnost, že sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem nepojišťuje účastníky kurzu lyžování proti úrazu.

IX. Reklamace

1. Při nesplnění povinností sportovního a pohybového centra Rok s pohybem vyplývajících ze smlouvy řádně a včas musí zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb v místě poskytované služby u vedoucího pracovníka/osoby určené sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem, a to bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém, nejpozději však do 2 dnů od proběhlé skutečnosti, jinak toto právo zaniká.

X. Zpracování osobních údajů

1. Zákazník svým podpisem na přihlášce vyslovuje svůj souhlas, aby sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zpracovávalo jeho osobní údaje, včetně data narození, a to v souladu s podmínkami, které stanoví zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento souhlas může zákazník kdykoliv písemně odvolat.

2. Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem se zavazuje při zpracování osobních údajů zákazníka přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy a vzájemná práva a povinnosti sportovního a pohybového centra Rok s pohybem a zákazníka, které neupravují tyto Všeobecné podmínky, se řídí obecně závaznými právními předpisy na daný vztah se vztahující.

Platí od 1.9.2020