Všeobecné smluvní podmínky

I. Vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem tvořeným spolky Rok s pohybem,z.s., Dora,z.s. a Activities 4You,z.s., vzniká na základ zákazníkem podepsané přihlášky nebo smlouvy a úhrady plné ceny, případně zálohy. Tímto okamžikem dojde k uzavření smlouvy, podle které se sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zavazuje poskytnout služby v dohodnutém rozsahu a kvalit. Nezletilé účastníky přihlašují jejich rodiče nebo jejich zákonní zástupci.

II. Ceny

· Ceny akcí pořádaných sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem jsou cenami smluvními, jež vycházejí z cenové nabídky jednotlivých služeb. V případ věkové slevy znamená například, že dítě do 15 let nesmí v průběhu akce dovršit 15. narozenin, obdobně jiný věk.

· Případné slevy vyhlášené sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem po datu podpisu přihlášky zákazníkem nezakládají právo zákazníka na slevu z uvedené ceny.

III. Platební podmínky

· Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem má právo na zaplacení ceny služeb ped jejich poskytnutím.

· Zákazník je povinen zaplatit zálohu a doplatek nebo plnou cenu ve výši dle pokyn uvedených v nabídce konkrétní akce. V případ nedodržení termínu úhrady je sportovní a pohybové centrum oprávněno od smlouvy odstoupit s tím, že zákazník je povinen zaplatit sportovnímu a pohybovému centrum Rok s pohybem odstupné (stornopoplatky).

· Platba se provádí převodním příkazem na účet (číslo účtu je uvedeno v pokynech pro příslušnou akci).

IV. Práva a povinnosti zákazníka

· Zákazník/účastník akce má právo na řádné a včasné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb.

· Zákazník/účastník akce má právo být seznámen s případnými změnami programu akce, rozsahu služeb a ceny.

3. Zákazník/účastník akce má právo zrušit svoji účast kdykoliv ped zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy v souladu s podmínkami v bodu VI. těchto podmínek.

· Zákazník/účastník akce má právo na reklamaci vad a jejich vyřízení podle bodu VII. těchto podmínek.

· Zákazník/účastník akce má právo na ochranu osobních dat a informací, které jsou uvedené ve smlouvě/přihlášce a v dalších listinách, před nepovolanými osobami v souladu s platnými zákony.

6. Zákazník/účastník akce je povinen řídit se pokyny instruktor/osob určených sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem a dodržovat stanovený program, dodržovat právní předpisy platné v navštívené zemi, resp. v míst a objektu. V případ porušení právních předpis nebo závažného narušování programu i průběhu akce je sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem oprávněno zákazníka/účastníka z akce vyloučit, přičemž tento ztrácí nárok na další služby, stejně tak jako nárok na úhradu služeb dosud nevyužitých.

· Zákazník/účastník akce je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit i poškodit zdraví a majetek ostatních zákazník/účastník, dodavatel služeb i sportovního a pohybového centra Rok s pohybem i je jinak omezovalo.

· Zákazník/účastník akce je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpá služby zajištěné dle smlouvy.

V. Změny a zrušení sjednaných služeb

· Je-li sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem nuceno z objektivních důvod ped zahájením akce změnit podmínky smlouvy, může zákazníkovi navrhnout změnu smlouvy nebo akci zrušit. Příslušný návrh změny (včetně uvedení nové ceny) i zrušení akce oznámí sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

· Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůt 7 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, má se za to, že se změnou souhlasí.

· Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny akce, je zákazník povinen doplatit rozdíl v cen do 7 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, jinak má sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem právo od smlouvy odstoupit a žádat odstupné.

· Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem má právo zrušit akci, jestliže ped jejím zahájením nebude dosaženo minimálního potu zákazník, kterým je podmíněna realizace akce. Dále mže sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zrušit nebo přerušit akci v důsledku neodvratitelné události, které nemohlo zabránit ani pi vynaložení veškerého úsilí, jež lze na sportovním a pohybovém centru Rok s pohybem rozumně požadovat (např. nepříznivé klimatické nebo povětrnostní podmínky). O zrušení nebo přerušení akce rozhoduje sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem.

· Zákazník může písemně oznámit sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem, že se místo něho akce zúčastní jiná osoba s tím, že v oznámení je současně uvedeno prohlášení nového zákazníka s podpisem, že souhlasí se smlouvou a spluje všechny podmínky k účasti na dané akci. Původní a nový zákazník společně a nerozlučně odpovídají za zaplacení ceny akce a náklad, které občanskému sdružení vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka.

6. Veškeré změny oznamuje zákazník sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem výhradně písemně, případně - emailem.

VI. Odstoupení od smlouvy, odstupné (stornopoplatky) a další ustanovení

1. Zákazník mže kdykoliv ped zahájením akce od smlouvy odstoupit (stornovat akci). Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bylo sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem doručeno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy i dnem, kdy bylo takové odstoupení sepsáno přímo v kanceláři sportovního a pohybového centra Rok s pohybem. Zákazník je poté povinen zaplatit sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem odstupné (stornopoplatky), jehož splatnost nastává ihned. Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem odstupné odečte od částky, kterou obdrželo od zákazníka na úhradu ceny akce podle zrušené smlouvy a zbytek zákazníkovi vrátí.

2. Výše odstupného je odvislá od délky časového období před zahájením akce a je následující:

1 - 45 dnů...................................... 20 % z ceny akce

v den zahájení akce........................ 100 % z ceny akce

VII. Tuzemské kurzy lyžování a snowboardingu, skupinová forma výuky

· Na tuzemské kurzy lyžování a snowboardingu, skupinová forma výuky, se vztahují specifické podmínky. Zákazník je povinen zaplatit plnou cenu jednorázovou platbou ped zahájením kurzu.

· V případ absence v kurzu, skupinová forma výuky, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení penz. Lekce zameškané z důvodu nemoci je možné nahradit v rámci kurz v jiné dny s jinou skupinou, školou, nejpozději do 10 dnů po uzdravení. Nemoc je nutné doložit potvrzením od lékaře. Termín náhrady je nutné dohodnout nejméně dva dny pedem. Náhrady nelze vybírat dopředu. Po ukončení kurz nelze náhrady za neuskutečněné lekce poskytnout a bez náhrady propadají.

· V případ předčasného ukončení kurzu v důsledku neodvratitelné události, které nemohlo sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež lze na sportovním a pohybovém centru Rok s pohybem rozumně požadovat (např. nepříznivé klimatické nebo povětrnostní podmínky), bude vráceno účastníkům kurzu 85% z částky odpovídající zrušeným lekcím.

VIII. Reklamace

· Pi nesplnění povinností sportovního a pohybového centra Rok s pohybem vyplývajících ze smlouvy řádně a včas musí zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb v míst poskytované služby u vedoucího instruktora/osoby určené sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem, a to bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na míst samém, nejpozději však do 7 dnů od proběhlé skutečnosti, jinak toto právo zaniká.

IX. Odpovědnost

· Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem neodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi, kterou nezavinilo sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem ani jiní dodavatelé služeb poskytovaných v rámci akce a tuto způsobil zákazník sám, nebo třetí osoba, která není spojena s poskytováním akce.

· S odkazem na ustanovení § 881 zákona . 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen NOZ), sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem prohlašuje, že přebírá plnou zodpovědnost za bezpečnost a zdraví nezletilých účastník kurz v rozsahu ustanovení § 31 NOZ, a to od okamžiku převzetí nezletilého na předem určeném místě, až do jeho předání zpět pověřené osob na učeném míst po ukončení výuky lyžování. Tím odpovědnost sportovního a pohybového centra Rok s pohybem za nezletilé účastníky kurzu lyžování koní.

· Rodiče dětí, účastník kurzu lyžování, akceptují tu skutečnost, že sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem nepojišťuje účastníky kurzu lyžování proti úrazu.

X. Zpracování osobních údaj

· Zákazník svým podpisem na přihlášce vyslovuje svůj souhlas, aby sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem zpracovávalo jeho osobní údaje, včetně data narození a to v souladu s podmínkami, které stanoví zák..101/2000 Sb., o ochran osobních údajů a o změně některých zákon. Tento souhlas mže zákazník kdykoliv písemně odvolat.

· Poskytnuté osobní údaje zákazníka budou sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných sportovním a pohybovým centrem a dále pro marketingovou a akviziční činnost.

· Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem se zavazuje pi zpracování osobních údaj zákazníka přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich záměně či ztrátě, neoprávněným přenosem, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údaj .

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy a vzájemná práva a povinnosti sportovního a pohybového centra Rok s pohybem a zákazníka, které neupravují tyto Všeobecné podmínky, se řídí obecně závaznými právními předpisy na daný vztah se vztahující.

Platí od 1.září 2016