PROVOZNÍ ŘÁD LYŽAŘSKÉ ŠKOLY

 

PROVOZNÍ ŘÁD LYŽAŘSKÉ ŠKOLY

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Provozovatel:            Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem

(sdružení organizací Rok s pohybem, z.s., Tomkova 41, 779 00 Olomouc-Hejčín, IČ: 26547112; DORA, z.s., Tomkova 41, 779 00 Olomouc-Hejčín, IČ: 22870113; Activities4You, z.s., Stupkova 1156/4, Nová ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 27048373; Activities 4You CZ, s.r.o., Přáslavice 206, 783 54 Přáslavice, IČ: 03914194)       

 

              telefon:                +420 603 225 379

              e-mail:   rokspohybem@centrum.cz

              web:       www.rokspohybem.wz.cz

 

Článek 2

Působnost

 1. Tento provozní řád určuje zásady chování klientů lyžařské školy, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání z prostoru probíhajícího výcviku či jeho přerušení.
 2. Zúčastnit se lyžařského výcviku je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto provozním řádem, popř. jsou s ním seznámeni rodiče / zákonní zástupci nezletilých osob, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny provozovatele a zástupců provozovatele.
 3. V případě, že je účastníkem kurzu dítě, zavazuje se rodič / zákonný zástupce nezletilé osoby, že v potřebném rozsahu seznámí děti před začátkem kurzu s pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podle tohoto provozního řádu a bude vyžadovat jejich dodržování v průběhu kurzu.

 

Článek 3

Specifikace kurzů

 1. Lyžařské kurzy jsou pořádány pro žáky MŠ a ZŠ.
 2. Lyžařská škola nabízí výuku lyžování, snowboardingu a carvingu.
 3. Lyžařská škola je určena jak pro děti, tak pro dospělé.
 4. Lyžařská škola nabízí jak skupinovou, tak privátní / individuální výuku.
 5. Jedna výuková lekce se skládá z pasivní části výuky (konzultace s instruktorem, poučení) a ze samotné aktivní výuky.

 

Článek 4

Lyžařské kurzy pro MŠ, ZŠ

 1. Lyžařské kurzy pro MŠ a ZŠ probíhají 1x týdně po dobu 5 týdnů (přesný čas je určen v informačním letáčku nebo na internetových stránkách provozovatele) v lyžařském areálu určeném provozovatelem.
 2. Před zahájením kurzu jsou rodiče povinni podat přihlášku do kurzu dle pokynů v informačním letáčku nebo na internetových stránkách provozovatele , uhradit kurzovné a podepsat souhlas s vyzvedáváním dětí z MŠ nebo ZŠ.
 3. Dítě musí být v dobré fyzické kondici a zdravotním stavu a bez dalších fyzických a zdravotních omezení.
 4. Rodiče / zákonný zástupce je také povinen dítě vybavit základní lyžařskou výzbrojí a výstrojí (viz informační letáček). Jestliže dítě nebude touto výzbrojí a výstrojí vybaveno, nebude mu umožněno zúčastnit se lyžařského kurzu. Lyžařské brýle nejsou doporučovány.
 5. Rodiče / zákonný zástupce je povinen před zahájením lyžařské kurzu zajistit správné seřízení lyží a jejich technickou kontrolu v odborném servisu, což stvrzuje svým podpisem na přihlášce do lyžařského kurzu. V případě, že bude během lyžařského kurzu zjištěno, že dítě nemá lyže seřízeny správně nebo budou na lyžích shledány vady bránící bezpečnému použití, bude dítě vyřazeno z kurzu až do sjednání nápravy bez nároku na vrácení kurzovného.
 6. Lyže dětí z mateřských škol musí být před zahájením lyžařského kurzu rodiči označeny barevnými samolepkami, které obdrží od provozovatele nebo jeho zástupců před zahájením lyžařského kurzu.
 7. Lyže nesmí být umístěny ve vaku.
 8. Doprava do a z lyžařského areálu je realizována autobusy smluvní dopravní společnosti. Děti musí být v čase vyzvednutí již připraveny a oblečeny. Pověření zástupci provozovatele se vždy při vyzvednutí dětí prokážou průkazem instruktora vystaveným provozovatelem.
 9. Děti MŠ a ZŠ jsou po příjezdu do lyžařského areálu rozlišeny barevnými vestami. Dětem z MŠ a ZŠ (1.-3. ročník) je poskytnuta lyžařská přilba, jestliže nejsou již vybaveni svou. Děti ze ZŠ (4. ročník a výše) musí být vybaveni svou přilbou.
 10. Děti jsou rozděleny do tří skupin dle jejich úrovně dovedností a schopností, které rodiče označí v přihlášce do kurzu – začátečník, mírně pokročilý a pokročilý. První den lyžařského kurzu provedou zástupci provozovatele kontrolu rozřazení dětí do jednotlivých skupin, v případě nutnosti děti přeřadí do jiné skupiny (např. úroveň dovedností dítěte neodpovídá skupině, do které jej rodič označil v přihlášce).
 11. Doba jedné lekce kurzu (bez dopravy) je celkem 2 hodiny s přestávkou na svačinu a toalety.
 12. Děti nesmí bez vědomí instruktorů opouštět místo konání lyžařského kurzu.
 13. V případě nedostatku sněhu nebo nepříznivých povětrnostních podmínek bude kurz na dobu nutnou přerušen.

 

Článek 5

Privátní / individuální lyžařská nebo snowboardová výuka

 1. Privátní / individuální lyžařská nebo snowboardová výuka (dále jen „výuka“) probíhá dle dohody v lyžařském areálu určeném provozovatelem.
 2. Doba trvání jedné učební jednotky je 50 minut. Výuka trvá dle dohody 1, 2 nebo 4 učební jednotky.
 3. Výuky se mohou účastnit děti od 3 let i dospělí.
 4. Před zahájením výuky jsou účastníci povinni uhradit kurzovné.
 5. Účastnit výuky se mohou pouze osoby v dobrém zdravotním stavu bez dalších fyzických omezení.
 6. Účastníci výuky jsou povinni si před zahájením výuky zajistit seřízení a technickou kontrolu lyží v odborném servisu. Jestliže bude před zahájením nebo v průběhu výuky zjištěna závada na lyžích ohrožující bezpečnost účastníka výuky, bude účastník vyřazen z výuky až do sjednání nápravy.
 7. Účastníci výuky jsou povinni být vybaveni vhodnou lyžařskou nebo snowboardovou výzbrojí a výstrojí (viz informační letáček). V případě nevyhovujícího stavu lyžařské nebo snowboardové výzbroje a výstroje, popř. jejich absence si provozovatel vyhrazuje právo na vyřazení účastníka z výuky až do sjednání nápravy bez nároku na vrácení kurzovného.
 8. V případě nedostatku sněhu nebo nepříznivých povětrnostních podmínek bude výuka na dobu nutnou přerušena.

 

Článek 6

Všeobecné pokyny

 1. Účastníci kurzu / výuky jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení tohoto provozního řádu a také ústně podávané pokyny zástupci provozovatele.
 2. V případě zakoupení kurzu nebo výuky pro dítě je rodič nezletilého dítěte či zákonný zástupce, před zahájením kurzu / výuky povinen nahlásit zdravotní stav dítěte, možné komplikace apod. Tyto informace je povinen uvést v přihlášce pro dětskou výuku spolu s osobními údaji, kontaktním telefonem a adresou a jejich správnost stvrdit svým podpisem.
 3. Děti musí mít při kurzu přilbu, její zapůjčení je po předchozí dohodě možné u provozovatele (pro děti do 8 let), popř. v půjčovně.
 4. Provozovatel lyžařské školy neuzavírá pro účastníky kurzu pojištění. Provozovatel doporučuje účastníkům sjednat si úrazové pojištění.
 5. Provozovatel a jeho zástupci mohou omezit nebo přerušit výuku dítěte / nezletilého účastníka kurzu nebo výuky v případě, že opakovaně nebo vážným způsobem nerespektuje jejich pokyny a upozornění a dále jej vykázat z místa konání kurzu / výuky, popř. kurz / výuku ukončit, bez náhrady zaplaceného kurzovného.
 6. Účastníci kurzu jsou povinni nahlásit jakoukoliv svou zdravotní újmu / úraz, náhlou změnu zdravotního stavu (např. nevolnost), nebo úraz, jehož jsou svědky, vzniklý během výukové lekce bez zbytečného odkladu v místě konání kurzu, jinak nebude újma akceptována.
 7. Účastník kurzu je povinen dodržovat pravidla chování na sjezdových tratích podle FIS (viz článek 7) a pravidla lyžařského areálu.
 8. Účastník kurzu / výuky je povinen mít během kurzu /výuky u sebe kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny pro případ úrazu. U dětí a nezletilých účastníků kurzu / výuky rodič / zákonný zástupce v přihlášce vyplní číslo zdravotní pojišťovny.
 9. Účastník kurzu / výuky je povinen udržovat svou lyžařskou výzbroj a výstroj v pořádku, čistotě a v dobrém technickém stavu, vždy odborně seřízenou podle tělesných parametrů účastníka.
 10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo zničení cenných předmětů, peněz nebo výzbroje a výstroje účastníků kurzu, jestliže ji zástupce provozovatele sám nezpůsobil. Rodič nebo zákonný zástupce zajistí, aby děti nebo nezletilé osoby nepřivážely na kurz cennosti, vyšší peněžní částky, alkohol a návykové látky nebo nebezpečné předměty
 11. Účastník kurzu nesmí obsluhovat technická zařízení lyžařského areálu a ani jinak do nich zasahovat.
 12. Rodinní příslušníci účastníků kurzu se nesmí v jeho průběhu pohybovat v prostoru výcviku bez výzvy zástupce provozovatele, popř. nesmí ohrožovat svou přítomností a pohybem v areálu a na svahu ostatní návštěvníky lyžařského areálu.

 

Článek 7

Pravidla chování na sjezdových tratích podle FIS

 1. Ohled na ostatní lyžaře - každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy - každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a způsob jízdy musí přizpůsobit svým dovednostem a schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám, jakož i hustotě provozu.
 3. Volba jízdní stopy - lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním
 4. Předjíždění - předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 5. Vjíždění a rozjíždění - každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 6. Zastavení - každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo co nejrychleji opustit.
 7. Stoupání a sestup - lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 8. Respektování značek - každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci
 9. Chování při úrazech - při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 10. Povinnost prokázat se - každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

 

Článek 8

Zákazy

 1. Účastník kurzu / výuky má zakázáno porušovat tento provozní řád nebo pokyny zástupců provozovatele.
 2. Účastník kurzu / výuky má zakázáno účastnit se kurzu / výuky pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, popř. je požívat během konání kurzu / výuky.
 3. Účastník kurzu / výuky má zakázáno používat technická zařízení během výuky a lyžování, které ovlivňují smysly nebo jiným způsobem bezpečnost účastníka (sluchátka v uších, použití mobilního telefonu při lyžování nebo na vleku, apod.).
 4. Účastník kurzu / výuky má zakázáno používat poškozenou nebo nevhodnou lyžařskou / snowboardovou výzbroj nebo výstroj.
 5. Účastník kurzu / výuky má zakázáno ovládat technické vybavení lyžařského areálu nebo prostředků provozovatele (vyjma zapůjčené výzbroje).
 6. Účastník kurzu / výuky má zakázáno poškozovat technická zařízení a vybavení lyžařského areálu nebo zasahovat do bezpečnostních zařízení a vybavení lyžařského areálu (zábrany, ohrazení, značení, apod.).
 7. Účastník kurzu / výuky má zakázáno slovní nebo fyzické napadání zástupce provozovatele, dalších účastníků kurzu / výuky nebo ostatních návštěvníků lyžařského areálu.
 8. Účastník kurzu / výuky má zakázáno vnášet do místa kurzu / výuky střelné nebo jiné zbraně a pyrotechniku.
 9. Účastník kurzu / výuky má zakázáno kouřit na svahu a mimo vyhrazená místa.
 10. Účastník kurzu / výuky má zakázáno opouštět vlek mimo koncovou stanici nebo místo určené zástupcem provozovatele (např. při nedostatku sněhu).
 11. Účastník kurzu / výuky má zakázáno se pohybovat a lyžovat mimo vyznačené sjezdovky a komunikace.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 1. Za provoz lyžařské školy odpovídá provozovatel a má právo kontrolovat dodržování pravidel stanovených tímto provozním řádem a vyvozovat z nich příslušná opatření.
 2. Tento provozní řád je závazný pro všechny účastníky kurzu / výuky (popř. rodiče a zákonné zástupce nezletilých dětí).
 3. Každý účastník kurzu / výuky zakoupením kurzu souhlasí s tímto provozním řádem, se kterým je povinen se seznámit (aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v sídle provozovatele a je k dispozici na www.rokspohybem.wz.cz).
 4. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena a specifikována v tomto provozním řádu se řídí dalšími vnitřními předpisy provozovatele a příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména právními předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví.
 5. Tento provozní řád může být měněn a doplňován formou písemných dodatků.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu provozního řádu.
 7. Účastník kurzu / výuky souhlasí s bezúplatným pořízením obrazových snímků či obrazově-zvukových záznamů a jejich zveřejněním za účelem propagace činnosti lyžařské školy, a to výhradně na jejích webových nebo facebookových stránkách, či v tištěných informačních materiálech (např. brožury, letáky) vydávaných provozovatelem k účelu propagace provozovatele a distribuovaných vůči třetím osobám.
 8. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do odvolání.

 

Článek 10

Důležitá telefonní čísla

 

Hasiči

150

Zdravotnická záchranná služba

155

Policie ČR

158

Horská služba

+420 1210

Integrovaný záchranný systém

112

Provozovatel

+420 603 225 379

 

 

 

V Olomouci dne 1.9.2017

 

 

                                                                                                                      RNDr. Radko Dorazil

                                                                                                                      Zástupce provozovatele