Provozní řád LŠ

Článek 1

Úvodní ustanovení

Provozovatel: Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem

(sdružení organizací Rok s pohybem, z.s., Tomkova 41, 779 00 Olomouc-Hejčín, IČ: 26547112; DORA, z.s., Tomkova 41, 779 00 Olomouc-Hejčín, IČ: 22870113; Activities4You, z.s., Stupkova 1156/4, Nová ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 27048373; Activities 4You CZ, s.r.o., Přáslavice 206, 783 54 Přáslavice, IČ: 03914194)

telefon: +420 603 225 379

e-mail: rokspohybem@centrum.cz

web: www.rokspohybem..cz

Článek 2

Působnost

 • Tento provozní řád určuje zásady chování klientů lyžařské školy, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání z prostoru probíhajícího výcviku či jeho přerušení.
 • Zúčastnit se lyžařského výcviku je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto provozním řádem, popř. jsou s ním seznámeni rodiče / zákonní zástupci nezletilých osob/, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny provozovatele a zástupců provozovatele.
 • V případě, že je účastníkem kurzu dítě, zavazuje se rodič / zákonný zástupce nezletilé osoby/, že v potřebném rozsahu seznámí děti před začátkem kurzu s pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podle tohoto provozního řádu a bude vyžadovat jejich dodržování v průběhu kurzu.

Článek 3

Specifikace kurzů

 • Lyžařské kurzy jsou pořádány pro žáky MŠ a ZŠ.
 • Lyžařská škola nabízí výuku lyžování, snowboardingu a carvingu.
 • Lyžařská škola je určena jak pro děti, tak pro dospělé.
 • Lyžařská škola nabízí jak skupinovou, tak privátní / individuální výuku/.
 • Jedna výuková lekce se skládá z pasivní části výuky (konzultace s instruktorem, poučení) a ze samotné aktivní výuky.

Článek 4

Lyžařské kurzy pro MŠ, ZŠ

 • Lyžařské kurzy pro MŠ a ZŠ probíhají 1x týdně po dobu 5 týdnů (přesný čas je určen v informačním letáčku nebo na internetových stránkách provozovatele) v lyžařském areálu určeném provozovatelem.
 • Před zahájením kurzu jsou rodiče povinni podat přihlášku do kurzu dle pokynů v informačním letáčku nebo na internetových stránkách provozovatele , uhradit kurzovné a podepsat souhlas s vyzvedáváním dětí z MŠ nebo ZŠ.
 • Dítě musí být v dobré fyzické kondici a zdravotním stavu a bez dalších fyzických a zdravotních omezení.
 • Rodič / zákonný zástupce/, je také povinen dítě vybavit základní lyžařskou výzbrojí a výstrojí (viz informační letáček). Jestliže dítě nebude touto výzbrojí a výstrojí vybaveno, nebude mu umožněno zúčastnit se lyžařského kurzu. Lyžařské brýle nejsou doporučovány.
 • Rodič / zákonný zástupce/ je povinen před zahájením lyžařské kurzu zajistit správné seřízení lyží a jejich technickou kontrolu v odborném servisu, což stvrzuje svým podpisem na přihlášce do lyžařského kurzu. V případě, že bude během lyžařského kurzu zjištěno, že dítě nemá lyže seřízeny správně nebo budou na lyžích shledány vady bránící bezpečnému použití, bude dítě vyřazeno z kurzu až do sjednání nápravy bez nároku na vrácení kurzovného.
 • Lyže dětí z mateřských škol musí být před zahájením lyžařského kurzu rodiči označeny barevnými samolepkami, které obdrží od provozovatele nebo jeho zástupců před zahájením lyžařského kurzu.
 • Lyže nesmí být umístěny ve vaku.
 • Doprava do a z lyžařského areálu je realizována autobusy smluvní dopravní společnosti. Děti musí být v čase vyzvednutí již připraveny a oblečeny. Pověření zástupci provozovatele se vždy při vyzvednutí dětí prokážou průkazem instruktora vystaveným provozovatelem.
 • Děti MŠ a ZŠ jsou po příjezdu do lyžařského areálu rozlišeny barevnými vestami. Dětem z MŠ a ZŠ (1.-3. ročník) je poskytnuta lyžařská přilba, jestliže nejsou již vybaveni svou. Děti ze ZŠ (4. ročník a výše) musí být vybaveni svou přilbou.
 • Děti jsou rozděleny do tří skupin dle jejich úrovně dovedností a schopností, které rodiče označí v přihlášce do kurzu - začátečník, mírně pokročilý a pokročilý. První den lyžařského kurzu provedou zástupci provozovatele kontrolu rozřazení dětí do jednotlivých skupin, v případě nutnosti děti přeřadí do jiné skupiny (např. úroveň dovedností dítěte neodpovídá skupině, do které jej rodič označil v přihlášce).
 • Doba jedné lekce kurzu (bez dopravy) je celkem 2 hodiny s přestávkou na svačinu a toalety.
 • Děti nesmí bez vědomí instruktorů opouštět místo konání lyžařského kurzu.
 • V případě nedostatku sněhu nebo nepříznivých povětrnostních podmínek bude kurz na dobu nutnou přerušen.

Článek 5

Privátní / individuální/ lyžařská nebo snowboardová výuka

 • Privátní / individuální/ lyžařská nebo snowboardová výuka (dále jen "výuka") probíhá dle dohody v lyžařském areálu určeném provozovatelem.
 • Doba trvání jedné učební jednotky je 50 minut. Výuka trvá dle dohody 1, 2 nebo 4 učební jednotky.
 • Výuky se mohou účastnit děti od 3 let i dospělí.
 • Před zahájením výuky jsou účastníci povinni uhradit kurzovné.
 • Účastnit výuky se mohou pouze osoby v dobrém zdravotním stavu bez dalších fyzických omezení.
 • Účastníci výuky jsou povinni si před zahájením výuky zajistit seřízení a technickou kontrolu lyží v odborném servisu. Jestliže bude před zahájením nebo v průběhu výuky zjištěna závada na lyžích ohrožující bezpečnost účastníka výuky, bude účastník vyřazen z výuky až do sjednání nápravy.
 • Účastníci výuky jsou povinni být vybaveni vhodnou lyžařskou nebo snowboardovou výzbrojí a výstrojí (viz informační letáček). V případě nevyhovujícího stavu lyžařské nebo snowboardové výzbroje a výstroje, popř. jejich absence si provozovatel vyhrazuje právo na vyřazení účastníka z výuky až do sjednání nápravy bez nároku na vrácení kurzovného.
 • V případě nedostatku sněhu nebo nepříznivých povětrnostních podmínek bude výuka na dobu nutnou přerušena.

Článek 6

Všeobecné pokyny

 • Účastníci kurzu / výuky/ jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení tohoto provozního řádu a také ústně podávané pokyny zástupci provozovatele.
 • V případě zakoupení kurzu nebo výuky pro dítě je rodič nezletilého dítěte či zákonný zástupce, před zahájením kurzu / výuky/ povinen nahlásit zdravotní stav dítěte, možné komplikace apod. Tyto informace je povinen uvést v přihlášce pro dětskou výuku spolu s osobními údaji, kontaktním telefonem a adresou a jejich správnost stvrdit svým podpisem.
 • Děti musí mít při kurzu přilbu, její zapůjčení je po předchozí dohodě možné u provozovatele (pro děti do 8 let), popř. v půjčovně.
 • Provozovatel lyžařské školy neuzavírá pro účastníky kurzu pojištění. Provozovatel doporučuje účastníkům sjednat si úrazové pojištění.
 • Provozovatel a jeho zástupci mohou omezit nebo přerušit výuku dítěte / nezletilého účastníka kurzu/ v případě, že opakovaně nebo vážným způsobem nerespektuje jejich pokyny a upozornění a dále jej vykázat z místa konání kurzu / výuky, popř. kurz
 •  / výuku/ ukončit, bez náhrady zaplaceného kurzovného.
 • Účastníci kurzu jsou povinni nahlásit jakoukoliv svou zdravotní újmu / úraz, náhlou změnu zdravotního stavu (např. nevolnost), nebo úraz, jehož jsou svědky, vzniklý během výukové lekce bez zbytečného odkladu v místě konání kurzu, jinak nebude újma akceptována.
 • Účastník kurzu je povinen dodržovat pravidla chování na sjezdových tratích podle FIS (viz článek 7) a pravidla lyžařského areálu.
 • Účastník kurzu / výuky je povinen mít během kurzu /výuky/ u sebe kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny pro případ úrazu. U dětí a nezletilých účastníků kurzu / výuky/ rodič / zákonný zástupce v přihlášce vyplní číslo zdravotní pojišťovny.
 • Účastník kurzu / výuky/ je povinen udržovat svou lyžařskou výzbroj a výstroj v pořádku, čistotě a v dobrém technickém stavu, vždy odborně seřízenou podle tělesných parametrů účastníka.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo zničení cenných předmětů, peněz nebo výzbroje a výstroje účastníků kurzu, jestliže ji zástupce provozovatele sám nezpůsobil. Rodič nebo zákonný zástupce zajistí, aby děti nebo nezletilé osoby nepřivážely na kurz cennosti, vyšší peněžní částky, alkohol a návykové látky nebo nebezpečné předměty
 • Účastník kurzu nesmí obsluhovat technická zařízení lyžařského areálu a ani jinak do nich zasahovat.
 • Rodinní příslušníci účastníků kurzu se nesmí v jeho průběhu pohybovat v prostoru výcviku bez výzvy zástupce provozovatele, popř. nesmí ohrožovat svou přítomností a pohybem v areálu a na svahu ostatní návštěvníky lyžařského areálu.

Článek 7

Pravidla chování na sjezdových tratích podle FIS

 • Ohled na ostatní lyžaře - každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 • Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy - každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a způsob jízdy musí přizpůsobit svým dovednostem a schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám, jakož i hustotě provozu.
 • Volba jízdní stopy - lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
 • Předjíždění - předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 • Vjíždění a rozjíždění - každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 • Zastavení - každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo co nejrychleji opustit.
 • Stoupání a sestup - lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 • Respektování značek - každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
 • Chování při úrazech - při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 • Povinnost prokázat se - každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Článek 8

Zákazy

 • Účastník kurzu / výuky/  má zakázáno porušovat tento provozní řád nebo pokyny zástupců provozovatele.
 • Účastník kurzu / výuky/  má zakázáno účastnit se kurzu / výuky/ pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, popř. je požívat během konání kurzu / výuky.
 • Účastník kurzu / výuky/ má zakázáno používat technická zařízení během výuky a lyžování, které ovlivňují smysly nebo jiným způsobem bezpečnost účastníka (sluchátka v uších, použití mobilního telefonu při lyžování nebo na vleku, apod.).
 • Účastník kurzu / výuky/ má zakázáno používat poškozenou nebo nevhodnou lyžařskou / snowboardovou výzbroj nebo výstroj.
 • Účastník kurzu / výuky/ má zakázáno ovládat technické vybavení lyžařského areálu nebo prostředků provozovatele (vyjma zapůjčené výzbroje).
 • Účastník kurzu / výuky/ má zakázáno poškozovat technická zařízení a vybavení lyžařského areálu nebo zasahovat do bezpečnostních zařízení a vybavení lyžařského areálu (zábrany, ohrazení, značení, apod.).
 • Účastník kurzu / výuky/ má zakázáno slovní nebo fyzické napadání zástupce provozovatele, dalších účastníků kurzu / výuky / nebo ostatních návštěvníků lyžařského areálu.
 • Účastník kurzu / výuky/ má zakázáno vnášet do místa kurzu / výuky/ střelné nebo jiné zbraně a pyrotechniku.
 • Účastník kurzu / výuky/ má zakázáno kouřit na svahu a mimo vyhrazená místa.
 • Účastník kurzu / výuky/ má zakázáno, opouštět vlek mimo koncovou stanici nebo místo určené zástupcem provozovatele (např. při nedostatku sněhu).
 • Účastník kurzu / výuky/ má zakázáno se pohybovat a lyžovat mimo vyznačené sjezdovky a komunikace.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 • Za provoz lyžařské školy odpovídá provozovatel a má právo, kontrolovat dodržování pravidel stanovených tímto provozním řádem a vyvozovat z nich příslušná opatření.
 • Tento provozní řád je závazný pro všechny účastníky kurzu / výuky (popř. rodiče a zákonné zástupce nezletilých dětí).
 • Každý účastník kurzu / výuky zakoupením kurzu souhlasí s tímto provozním řádem, se kterým je povinen se seznámit (aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v sídle provozovatele a je k dispozici na www.rokspohybem.wz.cz).
 • Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena a specifikována v tomto provozním řádu se řídí dalšími vnitřními předpisy provozovatele a příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména právními předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví.
 • Tento provozní řád může být měněn a doplňován formou písemných dodatků.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu provozního řádu.
 • Účastník kurzu / výuky souhlasí s bezúplatným pořízením obrazových snímků či obrazově-zvukových záznamů a jejich zveřejněním za účelem propagace činnosti lyžařské školy, a to výhradně na jejích webových nebo facebookových stránkách, či v tištěných informačních materiálech (např. brožury, letáky) vydávaných provozovatelem k účelu propagace provozovatele a distribuovaných vůči třetím osobám.
 • Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do odvolání.

Článek 10

Důležitá telefonní čísla

Hasiči

150

Zdravotnická záchranná služba

155

Policie ČR

158

Horská služba

+420 1210

Integrovaný záchranný systém

112

Provozovatel

+420 603 225 379

V Olomouci dne 1.9.2017

RNDr. Radko Dorazil

Zástupce provozovatele