Elektronická přihláška ODPOLEDNÍCH KURZŮ (neplatí pro trasy z Prostějova!!!)

Pro letošek jsme pro Vás připravili elektronickou formu přihlášek. Vyplňujte prosím všechny údaje pro zařazení Vašich dětí do kurzu. V případě komplikací s přihláškou nás neváhejte kontaktovat na tel 777 156 769. Děkujeme

Prohlášení: Nejsem si vědom(a) žádných zdravotních ani jiných omezení u výše přihlášeného dítěte, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během kurzu. Prohlašuji, že vždy před vysláním dítěte na kurz zhodnotím jeho momentální zdravotní stav a v případě zdravotní nezpůsobilosti dítě na kurz nevyšlu. Prohlašuji, že dítě je vybaveno předepsanou lyžařskou výstrojí a výzbrojí a lyžařská výstroj a výzbroj je v dobrém technickém stavu. Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s provozním řádem lyžařské školy, viz. www.rokspohybem.wz.cz., budu respektovat pokyny lyžařských instruktorů a že dítě bude používat poskytnuté bezpečnostní vybavení. Souhlasím se všeobecnými smluvními podmínkami pro pořádání akcí sportovního a pohybového centra Rok s pohybem, viz. www.rokspohybem.wz.cz. Souhlasím s účastí dítěte na kurzu lyžování. Případné informace o potřebě užití léků nebo jiné důležité informace jsem uvedl výše ve sdělení rodičů a předem konzultoval se zástupcem lyžařské školy.

Souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů: Já, níže podepsaný(á), dávám tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejich změn sportovnímu a pohybovému centru Rok s pohybem (dále jen “správce”) a smluvním zpracovatelům, a to pro účely spojené se službami poskytovanými sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem, zejména za účelem nabízení služeb a produktů správce. Tento souhlas dávám v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu do doby odvolání souhlasu. Správce je povinen dbát práva na ochranu poskytnutých osobních údajů a dodržovat ostatní ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.